Halyna Yefremova
Svetlana Vishek
Alla Kremenchutska
Larissa Kremenchutska
Jewgenia Urich   
Tatjana Nepomnjashcheja
  Evgenia Urich
Anna Tschudnovskaja
Olga Tratschenko
 
Tatjana Karpowa
Olga Melnikova
Pavel Melnikov
Valentina Bandarovich
   
Susanne Uhlig Katja Sapega-Klein Boris Rosow Ludmila Müller
Ruslan Kratschkowski Elena Rusol Alexander Lanzewski Ingrid Weber
Elena Krause Leonid Engel Galina Kuhn Irina Khomenko
Valentina Bornemann Irina Wittmer Mandy Huebner Jochen Hans