Halyna Yefremova
Svetlana Vishek
Alla Kremenchutska
Larissa Kremenchutska
Jewgenia Urich   
Tatjana Nepomnjashcheja
  Evgenia Urich
Anna Tschudnovskaja
Olga Tratschenko
 
Jochen Hans
Olga Melnikova
Pavel Melnikov
Valentina Bandarovich
   
Susanne Uhlig Mandy Huebner Boris Rosow Ludmila Müller
Ruslan Kratschkowski Elena Rusol Irina Wittmer Ingrid Weber
Elena Krause Galina Kuhn Irina Khomenko